دانشمندان دانشگاه بازل گزارش کردند که اولین جراحی ترمیمی موفقیت آمیز بینی با استفاده از غضروف کشت داده شده در آزمایشگاه، انجام شد. سلول‌های غضروفی از سپتوم بینی بیمار تهیه شده، تکثیر شد و بر روی یک غشای کلاژنی گسترش یافت. سپس این غضروفِ در اصطلاح مهندسی شده، بر اساس نقص بینی بیمار شکل داده و در ناحیه مورد نظر کاشته شد. نتایج این جراحی در آخرین شماره ژورنال Lancet به چاپ خواهد رسید. این محققین از روش مهندسی بافت استفاده کرده‌اند که در این روش غضروف از سلول‌های خود بیمار کشت داده می‌شود. این تکنولوژی جدید بر روی ۵ بیمار در سنین بین ۷۶ تا ۸۸ سال که دچار نقص شدید بینی به دلیل انجام جراحی سرطان پوست بودند، انجام شد. یک سال بعد از این عمل ترمیمی، تمام ۵ بیمار از راحتی در تنفس و نیز زیبایی ظاهر بینی خود راضی بودند و هیچ یک عوارض جانبی گزارش نکردند.

 

Scientists at the University of Basel report first ever successful nose reconstruction surgery using cartilage grown in the laboratory.

Cartilage cells were extracted from the patient’s nasal septum, multiplied and expanded onto a collagen membrane. The so-called engineered cartilage was then shaped according to the defect and implanted. The results will be published in the current edition of the academic journal The Lancet. A research team from the University of Basel in Switzerland has reported that nasal reconstruction using engineered cartilage is possible. They used a method called tissue engineering where cartilage is grown from patients’ own cells. This new technique was applied on five patients, aged 76 to 88 years, with severe defects on their nose after skin cancer surgery. One year after the reconstruction, all five patients were satisfied with their ability to breathe as well as with the cosmetic appearance of their nose. None of them reported any side effects.


Leave a Comment

twelve + twenty =