در جراحی ژنیوپلاستی، شکل و ساختار چانه اصلاح می‌شود که این امر می‌تواند بر روی تناسب و زیبایی چهره تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. بیشتر افرادی که تصمیم به انجام ژنیوپلاستی می‌گیرند به دنبال ایجاد هماهنگی و توازن در چهره خود هستند که این حالت ممکن است از طریق بزرگ کردن چانه و برجسته کردن آن انجام گیرد. با این وجود در برخی موارد، ژنیوپلاستی برای کوچک کردن چانه نیز انجام می‌شود. ژنیوپلاستی معمولاً همراه با سایر جراحی‌های زیبایی مانند رینوپلاستی صورت می‌گیرد. در اغلب موارد برای ایجاد چهره‌ای زیباتر، انجام ارتودنسی نیز توصیه می‌شود.

روش جراحی

به طور کلی، دو روش برای انجام ژنیوپلاستی وجود دارد:

  • بزرگ کردن چانه و تجدید ساختار آن با استفاده از پروتز
  • بزرگ کردن چانه و تجدید ساختار آن از طریق جابجایی استخوان چانه: در این جراحی، بخشی از چانه در آرواره پایین برش داده شده و به صورت فیزیکی جلو کشیده می‌شود. سپس با استفاده از پیچ و مهره دوباره به یکدیگر متصل می‌شوند.
Genioplasty1

این جراحی حدود 2-1 ساعت طول می‌کشد و در صورتی که همزمان با سایر جراحی‌های زیبایی انجام شود، مدت بیشتری به طول می‌انجامد. ژنیوپلاستی تحت بی‌حسی موضعی یا بیهوشی عمومی انجام می‌گیرد. در اغلب موارد، جراحی با ایجاد برشی بر روی قسمت داخلی دهان انجام می‌شود بنابراین زخم‌ها دیده نمی‌شوند. در برخی موارد، یک برش دیگر نیز بر روی قسمت پایینی چانه ایجاد می‌گردد که جای زخم کوچکی باقی می‌گذارد. در بیشتر موارد بیمار می‌تواند بعد از ریکاوری، در همان روز مرخص شود. چانه و گاهی گونه‌ها برای چند روز یا چند هفته بعد از عمل، کبود خواهد بود که به تدریج کبودی از بین می‌رود. بیماران باید تا زمان بهبود جای زخم از غذاهای نرم استفاده کنند. گاهی بیماران برای دو تا سه ماه بعد از جراحی، بی‌حسی را در چانه و لب پایینی خود تجربه می‌کنند.

 

Genioplasty, a type of surgery done to reshape the chin, can have a strong effect on the aesthetic harmony of the face. Most people who decide to have genioplasty are seeking to balance the appearance of their facial features by enlarging their chin and increasing its projection on the face, though in some cases genioplasty is also done to make the chin smaller. It is not unusual for genioplasty to be done in combination with other surgical procedures to the face, such as orthognathic jaw surgery or rhinoplasty. Often, orthodontic procedures such as braces may also be recommended.

Treatment

There are basically two ways in which genioplasty can be done.

  • Augmenting and reshaping the chin using special man-made materials
  • Involves repositioning the bone from the patient’s own chin
Genioplasty1

In this latter type of genioplasty, the tip of the chin is cut from the lower jaw and physically moved forward. It is then reattached using small metal plates and pins. Your surgeon can discuss with you the benefits and risks for both these types of genioplasty in relation to your specific case. The procedure itself takes approximately 1-2 hours, or more if it is done in combination with other orthognathic or facial reconstructive procedures, and is conducted under local or general anesthesia. Most often, genioplasty is done through an incision made on the inside of the mouth, and therefore leaves no visible scars. In some cases, an incision on the underside of the chin is used, in which case a small scar may remain. In most cases, patients can go home the same day, after a short recovery period. The chin and sometimes the cheeks may be bruised for some days or weeks after the surgery, and patients will have to stick to a soft diet until the incision heals. Sometimes, patients experience a lingering numbness in the chin and lower lip for about two or three months after the surgery.


Leave a Comment

1 × three =